ម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងកំពុងជួបបញ្ហាហើយយើងកំពុងដោះស្រាយវា។ សូម​ព្យាយាម​ម្តង​ទៀត​នៅ​ពេល​ក្រោយ។