គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន👀

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅម៉ោង 2023-02-15

1. Controller

The Extravagant Company Oy Ltd (“Exolyt”, “we”, “us”, “our”)

Lapinlahdenkatu 16 c/o Maria01, 00180 Helsinki, Finland

E-mail: support@exolyt.com

Company ID: 3136121-2

EU VAT ID: FI31361212

2. Contact person in the matter

Jonne, Co-founder

E-mail: jonne@exolyt.com


ប្រសិនបើអ្នកចង់លុបប្រវត្តិរូប TikTok របស់អ្នកឬទិន្នន័យផ្សេងទៀតចេញពីសេវាកម្មរបស់យើងសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីមែល។

If you want to remove your TikTok profile or any other data from our service, please contact us via email.


If you have any questions concerning the processing of your personal data, please contact us by e-mail.

3. What are the purposes and the legal basis for processing personal data?

We only process personal data if such data is necessary in order to carry out the following purposes:

 • Providing our services

When you order some of our services such, we collect and process your personal data to provide these services. In that case, the processing is based on the performance of a contract.

 • Managing contacts

  We may process your data and contact you to manage your contact request and/or to maintain the relationships with our clients, partners and other interest groups. In this case, the data processing is based on our legitimate interest to ensure the appropriate maintaining of our business relationships.

 • Processing payments

  Paddle collects and processes personal and payment data to process payments associated to our Premium services in behalf of us. Sensitive payment data (such as credit card numbers) is handled by Paddle and never touches our servers.

  Stripe collects and processes personal and payment data to process payments associated to our Premium services in behalf of us. Sensitive payment data is handled by Stripe and never touches our servers.

 • Analysing and developing our websites

  We collect and process data via cookies to develop the usability and marketing of our website by analysing its usage. This data processing is based on our legitimate interest to get adequate information to improve the quality of our website. You have the right to object to processing based on legitimate interest and you can block cookies from your browser settings.

 • Analysing and developing our websites

  Providing our registered users with information about our promotional offers, products or services, where users would have specifically consented to receiving marketing material.

 • Marketing our services

  If you give us a marketing permission, we can send you occasionally marketing emails regarding our service and other topics that we seem relevant.

To provide our service, we collect publicly available data from 3rd party sources such as TikTok application.

 • Providing analytics

  We may process publicly available data that is posted on 3rd party sercices (e.g. TikTok) to provide analytics based on the collected data. Analytics made based on the data may include for example profile analysis, content analysis, trend analysis, trend forecasts, regional trend differences, profile comparison to the general public, and marketing campaign analysis.

4. What are the regular sources of information

Personal data is collected either directly from you or during the course of your service use. We collect and process data that

 • you give us when you register to our service

 • you give us when you order a service

 • you give us when you contact us by other means (for example by e-mail or by phone)

 • are collected through cookies and similar technologies when you visit our website

 • are collected from publicly available 3rd party services, such as TikTok

5. What personal data do we collect?

We collect and process the following data:

 • Name, username, email address, personal description

 • Publicly available profiles, images and videos and their possible descriptions

 • Data collected by cookies when you use our website (for example your IP address, operating system, device identifier and features, web browser, and proxy server)

 • Other data you might want to provide us

 • Credit card and other payment data may be submitted if you use our Premium services. We DO NOT process sensitive credit card or other sensitive payment data ourselves. Sensitive credit card data that you may submit on our site is completely handled by Paddle or Stripe and it never touches our servers. Needed personal data for payments may include the following: name, email address, postal address, country, credit card information.

You are not obliged to provide us your personal data. However, if you decide so, we might not be able to contact you and our websites might not work properly.

6. Is the data disclosed to third parties and who are the recipients?

As a main rule, we do not disclose personal data to third parties that you have personally provided to us. There are some exceptions to this, such as sharing some of the personal data with third parties when it is mandatory. These mandatory cases include for example payment processors. We may be required to disclose data on you to third parties, such as authorities, in individual situations like when the disclosure is mandatory under applicable laws.

All personal data that can be accessed publicly through our service (e.g by viewing someone's profile) has been publicly available on the Internet. You have always right to request rectification or erasure of your own personal data, even if it is still available somewhere else on the Internet.

Despite the above, we outsource the processing of personal data to some third party service providers to store and analyze the data. In such case we ensure that your personal data is processed and protected appropriately and in compliance with applicable laws and this Privacy Notice. These parties include: Google (providing usage statistics), Amazon Web Services (providing hosting for the service), Stripe (providing payment solutions), Paddle (providing payment solutions).

7. Is the data transferred outside the European Union or European Economic Area?

We store the data on Google’s, Amazon Web Service's (AWS), Sentry's and Stripe's servers outside the EU or EEA. Google, AWS, Sentry, and Stripe participate in and have certified their compliance with the EU-U.S. Privacy Shield Framework. You can read more about Google’s privacy notice fromhttps://policies.google.com/privacy. You can read more about AWS's privacy notice fromhttps://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/. You can read more about Sentry's privacy notice fromhttps://sentry.io/security/. You can read more about Stripe's privacy notice fromhttps://stripe.com/privacy-shield-policy. You can read more about Paddle's DSA and privacy notice from https://www.paddle.com/legal/data-sharing-addendum and https://www.paddle.com/legal/privacy.

8. How long will the personal data be stored?

Personal data are retained only for as long as is necessary for the purposes for which the personal data are processed. As a general rule, data based on a contract are stored while the contract is in force. Also, contact persons’ personal data are stored for the duration of the business relationship. The data on job applicants is stored six months from the application date. However, the applicant may request for data erasure or rectification before this. The data collected via cookies are stored at most for a period of 26 months from the date of your last visit on our website.

9. Do we use cookies?

Yes, we use cookies on our website www.exolyt.com. A cookie is a small text file placed onto your device that enables different features and functionality. For example, cookies enable us to identify your device, to understand how you use our website and to help us serve relevant ads to you.

We use the following kinds of cookies:

 • Google Analytics – We use Google Analytics to collect information about the usage of our website. We use this information to create reports of the usage and to develop the website. These cookies collect information about the number of people visiting the website, where the visitors arrive to the website and what websites have they been looking. To find more about these cookies and how Google protects the collected information visithttps://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 • We use PostHog in order to better understand our users' needs and to optimize this service and experience. PostHog uses cookies and other technologies to collect data on our users' behavior and their devices. This includes a device's IP address (processed during your session and stored in a de-identified form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), and the preferred language used to display our website. PostHog stores this information securely on our behalf. For further details, please see thePostHog Privacy website.

 • We use Hotjar in order to better understand our users’ needs and to optimize this service and experience. Hotjar is a technology service that helps us better understand our users’ experience (e.g. how much time they spend on which pages, which links they choose to click, what users do and don’t like, etc.) and this enables us to build and maintain our service with user feedback. Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on our users’ behavior and their devices. This includes a device's IP address (processed during your session and stored in a de-identified form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), and the preferred language used to display our website. Hotjar stores this information on our behalf in a pseudonymized user profile. Hotjar is contractually forbidden to sell any of the data collected on our behalf. For further details, please see the ‘about Hotjar’ section ofHotjar’s support site.

 • We use Google Adsense to provide advertisements. Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to Users based on their visit to our Site and other sites on the Internet. DART uses "non personally identifiable information" and does NOT track personal information about you, such as your name, email address, physical address, etc. You can opt out of a third-party vendor's use of cookies for personalised advertising by visiting www.aboutads.info.

 • We use the Google Ads pixel to retarget website visitors, track conversions, and show additional insights.

 • We use the LinkedIn Insight Tag to retarget website visitors, track conversions, and show additional insights.

 • We use the Facebook Pixel to retarget website visitors, track conversions, and show additional insights.

If you do not want to receive cookies, you can opt-out from our use of cookies and delete your cookie history through your browser settings and other tools. If you use our website without changing your browser setting, we will assume that you are happy to receive all cookies on the website. Please note that our site might not work properly without cookies. To find out more about cookies, including how to manage them, visit www.allaboutcookies.org.

10. How is the data kept secure?

Manual data

We do not process any data manually and we do not have manual register.

Data in electric form

We process all personal data confidentially. The right of access to personal data is limited so that access rights are provided only to persons who require access in order to be able to perform their duties.

Exolyt takes appropriate technical and organisational measures to protect personal data against unauthorised access and accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, transfer or all other unlawful forms of processing.

11. What are your rights as a data subject?

If you have any questions concerning the processing of your personal data or you would like to make a request concerning your rights, please contact the person mentioned in section 2 of this Privacy Policy. As a data subject, you have the following rights:

Right to request access, rectification or erasure of personal data

You have the right to obtain confirmation as to whether or not personal data concerning you are being processed, and, when that is the case, access to the personal data. You also have the right to obtain the rectification of inaccurate personal data concerning you without undue delay. In certain situations, you also have the right to obtain the erasure of personal data concerning you. This is, for example, when the personal data are no longer necessary.

Right to restrict or object to data processing

When the data processing is based on legitimate interest, you have the right to object to processing. You may also ask us to restrict processing of you personal data.

Right to lodge a complaint with a supervisory authority

If you consider that we don’t process your personal data appropriately, you may contact the person mentioned in section 2. If you consider that our processing of personal data relating to you infringes applying data protection regulations, you may also complain to a data protection authority.

Right to ask for transfering your data

You have the right to ask for transfering your personal data to another service, given that it is technically feasible.

12. Children and Privacy

Our Site is not directed to children and we will not request personally identifiable information from anyone who we know to be under the age of 18, unless we have obtained verifiable parental consent from a parent or legal guardian. If we become aware that a user under the age of 18 has registered with our Site without prior verifiable consent from a parent or legal guardian, we will immediately delete the user’s personal information.

13. YouTube And Google

We may show data from YouTube that is acquired through YouTube API Services with an API Client. This data is subject to YouTube's Terms of Service. Users are agreeing to this Privacy Policy are be bound by the YouTube Terms of Service.

An individual can revoke the API Client's access to user's data the Google security settings page.

14. Changes to this Privacy Notice

We may update this Privacy Notice due to developing our community and website. In such case, an updated Privacy Notice is available on our website.