ពាក្យសុំដកចេញ🚮

ជាមួយទម្រង់នេះអ្នកអាចសុំឱ្យយើងលុបប្រវត្តិរូប TikTok របស់អ្នកចេញពីគេហទំព័រនេះ។ យើងសង្ឃឹមថាអ្នកយល់ថា Exolyt មិនរក្សាទុករូបថតឬវីដេអូ TikTok ណាមួយទេព័ត៌មានគឺចេញពី TikTok ។

អ្នកត្រូវតែជាម្ចាស់ប្រវត្តិរូបដែលអ្នកស្នើសុំលុប។ យើងអាចទាក់ទងអ្នកបន្ទាប់ពីការស្នើសុំដកចេញហើយសុំភស្តុតាង។