Yêu cầu xóa🚮

Với biểu mẫu này, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa hồ sơ TikTok của bạn khỏi trang web này. Chúng tôi hy vọng bạn hiểu rằng Exolyt không lưu bất kỳ ảnh hoặc video TikTok nào, thông tin đến trực tiếp từ TikTok.

Bạn phải sở hữu hồ sơ mà bạn yêu cầu xóa. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn sau khi yêu cầu xóa và yêu cầu bằng chứng.