తొలగింపు అభ్యర్ధన🚮

ఈయొక్క ఫారంతో మీరు మీయొక్క TikTok ఖాతాని ఈ సైట్ నుండి తొలగించమని మమ్మల్ని కోరవచ్చు. ఎక్జోలైట్ ఎటువంటి TikTok ఫోటోలని లేదా వీడియోలను సేవ్ చేయదనే విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటారని మేము ఆశిస్తున్నాము, సమాచారమంతా నేరుగా TikTok నుండే వస్తుంది.

మీరు తొలగించమని అభ్యర్థించే ప్రొఫైలుకి మీరు యజమానియై వుండాలి. తొలగింపు అభ్యర్ధనని స్వీకరించిన తరువాత మేము మిమ్మల్ని సంప్రదించి సాక్ష్యం కొరకు మిమ్మల్ని కోరవచ్చు.