Google Data Studio

ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ TikTok ກັບ Google Data Studio

ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ ແລະປະຫວັດຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນຊີ TikTok ໃດໆກໍຕາມກັບ dashboards Google Data Studio ຂອງທ່ານ.

ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Google Data Studio

ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ ແລະປະຫວັດຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນຊີ TikTok ໃດໆກໍຕາມກັບ dashboards Google Data Studio ຂອງທ່ານ. ຫຼືປະສົມປະສານການແກ້ໄຂຂອງທ່ານໂດຍກົງເຂົ້າໃນ API ຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ.

ໂຫຼດຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ຕິດຕາມປະສິດທິພາບ TikTok ພາຍໃນ Data Studio

Google Data Studio ລາຍງານຈາກບັນຊີ TikTok