Phòng dữ liệu của Google

Kết nối dữ liệu TikTok với Google Data Studio

Kết nối dữ liệu và tiến trình lịch sử của bất kỳ tài khoản TikTok nào với trang tổng quan Google Data Studio của bạn.

Trình kết nối Google Data Studio

Kết nối dữ liệu và tiến trình lịch sử của bất kỳ tài khoản TikTok nào với trang tổng quan Google Data Studio của bạn. Hoặc tích hợp giải pháp của bạn trực tiếp vào API dữ liệu của chúng tôi.

Tự động làm mới dữ liệu

Theo dõi hiệu suất của TikTok trong Data Studio

Báo cáo Google Data Studio từ tài khoản TikTok